O szkole

W naszej szkole jesteś kimś - uczymy się w przyjaznej szkole. 

Zespół Szkół Specjalnych nr 28

w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 9/11 jest placówką przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu:

 • lekkim,
 • umiarkowanym, znacznym
 • niepełnosprawnością sprzężoną

 W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

 •  Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjum
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Grupy wychowawcze zorganizowane w podmiocie leczniczym.


Szkoła istnieje od września 1952 r. Placówka przyjmuje uczniów z terenu całej Polski, współpracuje z internatami, które zapewniają uczniom całodobową opiekę w:

 • Internat w Zakładzie Leczniczo –Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie

 • Internat w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. Św. Jana de la Salle w Częstochowie

Misją naszej szkoły jest : W naszej szkole jesteś kimś - uczymy się w przyjaznej szkole.

Nasi uczniowie to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Nauka odbywa się w niewielkich zespołach klasowych ( 4 - 8 ) uczniów. Uczniowie uczą się w klasach dostosowanych do ich potrzeb motorycznych, korzystają z bardzo dobrze wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjny sali gimnastycznej i pomoce do wspomagania, pracowni specjalistycznych (edukacyjnych i terapeutycznych) , biblioteki.

Szkoła jest całkowicie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (windy, podjazdy, brama wjazdowa automatycznie otwierana).

Praca w zespołach uczniowskich gwarantuje całkowitą indywidualizację procesu nauczania i dostosowania oddziaływań do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych: społeczne, poznawcze i emocjonalne każdego z uczniów. Każdy uczeń ma opracowany, na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy  IPET.

Postępy oraz trudności w procesie nauczania i wychowania są analizowane w ramach pracy zespołów nauczycielskich i wychowawczych.

W tworzeniu programów edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych i profilaktycznych uczestniczą zespoły nauczycieli i specjalistów:

 • nauczyciele

 • logopedzi

 • specjaliści terapii (metodą Tomatisa, EEG Biofeedback, SI)

 • inni specjaliści z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii zajęciowej, arteterapii.

Szkoła na bieżąco współpracuje z Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych oraz z wieloma innymi instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno- wychowawczą szkoły:

 • Fundacja „Agape”

 • Fundacja „ Banku Zachodniego”

 • Fundacja „Dorotkowo"

 • Fundacja „Oczami Brata"

 • Fundacja „ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

 • Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualna”

 • Polski Związek Niewidomych

 • MOPS

 • PCPR

 • Caritas

 • Policja

 • Urząd Miasta Częstochowy

 • Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 8

 • MOSIR Częstochowa

 • Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach

 • Ludowy Klub Sportowy ” GOLD STAR”

 • Klub Sportowy RKS Raków

 • Klub muzyczny „ Stacherczak”

 • Zakład Leczniczo – Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego w Częstochowie

 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Im. Św. Jana de la Salle

 • Akademia Jana Długosza w Częstochowie

 • RODN „WOM”

 • „SOD”

 • VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego

 • Zespół Szkół Ekonomicznych

 • Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego

 • Gimnazjum nr 12 w Częstochowie

 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 43 w Częstochowie

 • Agencja Rynku Rolnego

 • Placówki Medyczne

 • Instytucje kultury- kino , teatr muzea

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że szkoła korzysta ze sprzętu terapeutycznego uzyskanego w ramach pomocy unijnej. Dzięki uzyskanym sprzętom służącym uczniom prowadzone są bezpłatne wielospecjalistyczne terapie:

 • Terapia metodą Tomatisa

 • Terapia EEG Biofeedback

 • Terapia Integracji Sensorycznej

 • Zajęcia Terapii Logopedycznej

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów w szkole organizuje się kompleksowe wsparcie terapeutyczne w formie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych:

 • Zajęcia logorytmiczne

 • Zajęcia z surdopedagogiem

 • Zajęcia z psychoterapeutą

 • Zajęcia warsztatów zajęciowych

 • Zajęcia sportowe

 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 • Zajęcia artystyczne

 • Zajęcia alternatywnych metod komunikacji

 • Zajęcia socjoterapeutyczne

W pracy z uczniem wspieramy się następującymi metodami :

 • Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz

 • Metoda Warnkego

 • Metoda 18 struktur wyrazowych

 • Metoda B. Rocławskiego

 • Arteterapia

 • Muzykoterapia

 • Metoda malowania dziesięcioma palcami

 • Niedyrektywna terapia zabawowa

 • Pedagogika zabawy

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Elementy metody NDT - Bobath

 • Metoda M. CH. Knillów

 • Metoda Dennisona

Szkoła dba o rozwój zainteresowań uczniów, organizując różne formy wsparcia w czasie zajęć pozalekcyjnych:

 • Koło kulinarne

 • Koło informatyczne

 • Koło regionalne

 • Koło muzyczne

 • Koło ekologiczne

 • Koło plastyczne

 • Koło artystyczne i teatralne

 • Konkursach : szkolnych, międzyszkolnych powiatowych i ogólnopolskich

 • Olimpiadach sportowych

 • Olimpiadach ekologicznych

 • turnusach rehabilitacyjnych

 • wycieczki

Szkoła podejmuje działania podnoszące jakość i atrakcyjność uczenia ramach projektów:

 • Umiem uczyć się II –innowacja pedagogiczna

 • Sposób na sukces

 • Mleko w szkole

 • Warzywa i owoce w szkole

 • Indywidualizacja procesu nauczania

 • Koniec języka za przewodnika

 • Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń

Szkoła prowadzi również Grupy Wychowawcze zorganizowane w podmiocie leczniczym.

Nauczyciele, z odpowiednim przygotowaniem, prowadzą zajęcia dla hospitalizowanych w tych placówkach dzieci.

Intensywność oddziaływań edukacyjnych nauczyciele jest ścisłe związana ze stanem zdrowotnym pacjentów oddziałów szpitalnych

Kadra pedagogiczna ZSS nr 28 to nauczyciele w pełni przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie.

Nauczyciele systematycznie dokształcają się i doskonalą swoje umiejętności na studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, szkoleniach. Poznają nowatorskie, specjalistyczne metody pracy z uczniem z dysfunkcjami.

Szkoła posiada wyposażoną w nowoczesny sprzęt oraz multimedialne programy dydaktyczne Pracownię Informatyczną.

Szkolna pracownia komputerowa przyciąga uczniów nie tylko programami dydaktycznymi i logopedycznymi, które wspierają naukę, ale także zestawem gier i programów multimedialnych usprawniających koordynację wzrokowo-ruchową i sprawnościowo manualną. Tutaj pod okiem swoich opiekunów poznajemy tajniki wiedzy komputerowej, uczymy się trudnej lecz przyjemnej sztuki obsługi komputera. Tutaj również powstają pomysły na naszą szkolną gazetkę.

Atutem szkoły jest bardzo dobra współpraca z rodzicami / opiekunami uczniów, w ramach działającej przy szkole „ Szkoły dla rodziców” . Celem jej jest wspieranie rodziców w codziennym życiu, co tworzy dobry i rodzinny klimat szkoły .