Konkursy

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin Konkursu Fotograficznego „II PARAOLIMPIADA FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNA”


 1. Organizator konkursu:

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie

Ul. Kubiny 10/12, 42-226 Częstochowa, Tel: 34 324 90 68, www.znpo.pl

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących uczących się w szkołach różnego typu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Nadrzędnym celem artystycznym konkursu jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych miast i miasteczek, z których pochodzą uczestnicy konkursu. Zachęcamy także do pokazania w formie fotografii piękna otaczającej nas przyrody oraz krajobrazów jurajskich.

Organizatorowi zależy na tym, aby głównym motywem fotografii nadsyłanych na konkurs była architektura, człowiek, środowisko, w którym żyje lub odpoczywa oraz wydarzenia, w jakich uczestniczy.

 1. Obróbka zdjęć nadesłanych na konkurs może polegać jedynie na kadrowaniu, rozjaśnianiu, przyciemnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, zamiany zdjęcia na czarnobiałe. Niedopuszczalny jest fotomontaż.

 2. Wydrukowane na konkurs zdjęcia należy przesyłać pocztą na adres organizatora z dopiskiem „PARAOLIMPIADA FOTOGRAFICZNA”. Można też prace dostarczyć osobiście do organizatora.

 3. Zdjęcia do konkursu należy zgłaszać do dnia 31 grudnia 2017 r.

 4. Każdy uczestnik może maksymalnie wysłać 5 zdjęć.

 5. Wymagania techniczne fotografii nadsyłanych drogą pocztową:

Zdjęcia powinny być w formacie 20x30cm lub większe.

 1. Każde zdjęcie wysłane przez jednego autora musi zawierać tę samą nazwę oznaczoną kolejnym numerem, np. autor01, autor02, autor03 itd. Prace mają być opatrzone z tyłu także tytułem zdjęcia.

 2. Do prac proszę załączyć pismo przewodnie (kwestionariusz zgłoszeniowy), zawierające: Tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy autora lub opiekuna prawnego autora, wiek autora, szkołę do której uczęszcza autor, adres mailowy oraz dane kontaktowe opiekuna.

 3. Każdy Uczestnik, którego zdjęcia zostaną nagrodzone otrzyma do organizatora wiadomość e-mail z informacją.

 4. Uczestnicy mogą brać udział w trzech kategoriach wiekowych: Szkoły Podstawowe, Gimnazja oraz Szkoły Ponadgimnazjalne.

 5. Nagrody:

Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator i specjalnie do tego powołane Jury.

Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć, organizatorzy wyłonią I, II i III miejsca.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, dyplomy. Zwycięzcy konkursu w każdej z kategorii wiekowych otrzymają tytuł „Mistrz Paraolimpijski Fotografii 2018”.

Zostanie także przyznana nagroda Grand Prix, dla najlepszej według Jury, fotografii przysłanej na konkurs, uhonorowana oddzielną nagrodą rzeczową. Odbiór nagród tylko osobisty. Nieodebranie nagrody wiąże się z jej utratą.

 1. Postanowienia końcowe.

Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie powyższego regulaminu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie ze zdjęć przez organizatora.

Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

Prace przechodzą na rzecz organizatorów, prace nie będą odsyłane.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany i rozdzielenia nagródREGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
"BOŻONARODZENIOWA KARTKA"
organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 28
w Częstochowie ul. Św. Barbary 9/11

§1

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: "BOŻONARODZENIOWA KARTKA" jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 28
w Częstochowie ul. Św. Barbary 9/11

§2

Cele konkursu

- rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz aktywności twórczej;
- rozwijanie wyobraźni plastycznej i graficznej;
- rozbudzanie zainteresowań dzieci tematyką związaną ze Świętami Bożego Narodzenia;
-
popularyzowanie polskich tradycji świątecznych;
- zachowanie tradycji „Kartki Bożonarodzeniowej”;
- umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu.

§3

Temat Konkursu

1. Temat Konkursu: „Bożonarodzeniowa Kartka”
2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.

§4

Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych specjalnych z oddziałami gimnazjalnymi.
2. Do Konkursu przystępuje dowolna liczba uczniów z danej klasy i szkoły.

§5

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie, techniką dowolną, format pracy – A5 (po złożeniu), wykonane z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika komputerowa, itp. Projekt pierwszej strony kartki powinien być związany z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. Środek kartki, jeśli jest to kartka złożona (lub druga strona kartki) powinien pozostać czysty, bez żadnych napisów np. życzeń oraz bez podpisu autora umieszczonego na kartce świątecznej. Do wykonania kartki nie należy używać materiałów, które są nietrwałe jak np. plastelina.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac.
4. Do pracy należy przypiąć Metryczkę np. spinaczem biurowym aby nie uszkodzić pracy. Metryczka pracy powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa placówki, imię i nazwisko
i nauczyciela, który nadzorował przygotowanie pracy.
5. Prace (wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) należy złożyć osobiście lub przesyłać w terminie do
 08 grudnia 2017 r. na adres:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 28
42 – 226 Częstochowa
ul. Św. Barbary 9/11

( z dopiskiem na kopercie Konkurs Plastyczny pt.: "BOŻONARODZENIOWA KARTKA")

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w czasie przesyłki.
7. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t ) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
9. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§6

Komisja Konkursowa

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4.Wszystkie zgłoszone kartki zostaną wystawione do obejrzenia na wystawie szkolnej
w terminie 12 – 20 grudnia 2017 r.
5. Zakończenie Konkursu i przyznanie nagród oraz wyróżnień odbędzie się 20 grudnia 2017 r.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§7

Nagrody

1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze prace, które zostaną nagrodzone i wyróżnione.
2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie oryginalność i odzwierciedlenie tematu Konkursu.
4. Komisja może wyróżnić również inne – szczególnie ciekawe – indywidualne prace wyłonione w Konkursie.
5. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas spotkania w szkole w dniu
12 stycznia 2018 r.
7. W przypadku nieobecności podczas wręczania wyróżnień, nagrody do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie do 30 stycznia 2018 r.

§8

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie oraz na stronie internetowej: www.zssnr28.info ( w zakładce dla ucznia-konkursy).
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu należnej staranności.


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO – KOMPUTEROWY
„Kartka Bożonarodzeniowa”

Konkurs jest adresowany dla uczniów klas I-III, IV-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum.
Tematem pracy jest ukazanie w sposób symboliczny elementów tradycji składania sobie życzeń za pomocą wysyłania kartek okolicznościowych będących jednocześnie trwałą pamiątką w formie małego dzieła sztuki.
Technika pracy jest dowolna, mile widziany kolaż (format max A5), można także zastosować technikę komputerową. W przypadku techniki komputerowej należy dostarczyć wydruk.
Termin nadsyłania prac – do 06. 12. 2017 r.
Prace można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie, ul. Wirażowa 8,
42 – 202 Częstochowa z dopiskiem:
 „Kartka Bożonarodzeniowa”

Regulamin II Powiatowego Integracyjnego Konkursu
„Zostań cukiernikiem na święta – hobby a może zawód?”

Temat konkursu – „Świąteczne pierniczki”

 1. Sprawy organizacyjne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie i Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie

 2. Konkurs skierowany jest dla uczniów:

- klas II, III gimnazjum

- uczniów szkół specjalnych klas przysposabiających do pracy

- KLAS IV – VII szkoły podstawowej

 1. Dostarczanie prac do 29 listopada 2017 roku

 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Częstochowie przy ulicy Okólnej 31/39

 3. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędą się warsztaty i rozdanie nagród i wyróżnień

W ramach warsztatów:

- wspólne, kreatywne ozdabianie pierniczków

- zaprezentowanie profilu zawodowego cukiernika

 1. Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy o tradycjach cukierniczych

- zapoznanie z zawodem cukiernika

- rozwijanie inicjatywy i kształcenie wyobraźni twórczej uczniów

- prezentacja własnych dokonań twórczych

 1. Warunki uczestnictwa

 1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pierniczka o wymiarach minimalnych zbliżonych do formatu A5 lub większych

 2. Konkurs przebiega w jednym etapie

 3. Konkurs będzie rozgrywany w formie indywidualnej

 4. Termin nadsyłania prac lub dostarczenia osobiście – do 29 listopada 2017 roku na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 41
  ul. Okólna 31/36
  42-200 Częstochowa

Tel:34/3613886

lub

Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy nr 5
ul. Św. Barbary 9/11
42-200 Częstochowa

Tel;34/3244652

 1. Przebieg i reguły przeprowadzenia konkursu

 1. Uczestnicy nadsyłają prace do Szkoły Podstawowej nr 41 lub Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy nr 5

 2. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane

 3. Praca powinna być opisana wg wzoru:
  Imię i nazwisko autora
  Wiek, klasa
  Adres e-mail do korespondencji opiekuna ucznia

 4. Przebieg konkursu nadzoruje oraz dokonuje oceny komisja konkursowa

 5. W skład komisji wchodzą:
  - pedagog szkolny
  - doradca zawodowy
  - nauczyciele plastyki

 1. Prezentowane prace komisja ocenia pod kątem:
  - techniki wykonania
  - oryginalności i pomysłowości, dekoracji
  - estetyki wykonania

 2. Decyzje komisji są ostateczne

 3. Każdy uczestnik przez fakt wzięcia udziału w konkursie i przesłania pracy oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu oraz wyraża zgodę na publikację informacji i zdjęć z przebiegu konkursu.

 1. Nagrody

 1. Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc i 3 wyróżnień otrzymają nagrody i dyplomy. O przyznaniu nagród i wyróżnień uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

Organizatorzy:

Iwona Woźnicka - Zespół Szkół Specjalnych Nr 28

Ewa Rak

Katarzyna Pulcer – Szkoła Podstawowa nr 41

Bożena Górniak


X EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO:
„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2018”

pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

 Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i starszych klas (V i VI) szkół podstawowych. Zadaniem zespołu będzie między innymi:
Przeprowadzenie kampanii edukacji ekologicznej na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym.
Zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.
Finał konkursu, z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 15 czerwca 2018 roku. Szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody zespołowe, a uczestnicy finału atrakcyjne nagrody indywidualne.


KONKURS

Uprzejmie informuję, że Senacki Zespół Strażaków organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży zatytułowany Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień” popularyzujący wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Pytania związane z ww. konkursem proszę kierować na adres e-mailowy:www.majer.senat.pl lub telefonicznie na nr:  516 122 349Konkurs plastyczny „Księżniczka Nadzieja”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. Księżniczka Nadzieja. Zachęcamy do personifikacji „Nadziei” znanej nam wyłącznie jako pozytywne uczucie, oczekiwanie na poprawę i spełnienie naszych pragnień, tych zdrowotnych i materialnych. Czekamy na prace ukazujące wyjątkową, czasem nierealistyczną postać, a nawiązanie do księżniczki to  pozostawanie w sferze marzeń. Nasz konkurs ma nieść radość i dodawać otuchy tym najbardziej cierpiącym, dlatego prosimy nie ukazywać chorób i cierpienia.
W tej edycji konkursu obowiązującą i dominującą techniką jest 
grafika, czyli praca wykonana za pomocą odbitek z różnych matryc (tektury, materiałów, liści itp.), połączona z rysunkiem i malarstwem oraz rysunek graficzny (tusz, mazaki, itp.).

 1. Warunki konkursu:
  - Na konkurs przyjmowane są prace wykonane na papierze, tekturze 
  o formacie A3(297 x 420mm, w technice graficznej (grafika kolorowa i czarno-biała), farby (wszystkie rodzaje), pastele olejne, suche pastele, kredki ołówkowe i akwarelowe, ołówki, tusze, mazaki itp.
  -
   Prace wykonane w innej technice niż proponowana, nie będą oceniane.
  - Uczestnicy z  kl. VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą wykonać 
  prace graficzne na komputerze.
  - Prace nie powinny zawierać żadnych napisów czy haseł.
  -
   Prosimy o nie wysyłanie na konkurs prac wykonanych z użyciem wymienionych materiałów: plasteliny, bibuły zwijanej w kulki, brokatu, kaszy, ryżu, naklejek, cekinów.
  - Prosimy o niekopiowanie logo kampanii Pola Nadziei.
  Jedna placówka oświatowa można nadsyłać 
  nie więcej niż 10 prac.
  2.  Terminy:

  - nadsyłanie prac:  
  do 30 kwietnia 2018 r. na adres Organizatora.
  - ogłoszenie wyników: 
  do 11 maja 2018 r. na stronie www.hospicjum-czestochowa.pl

Żonkilowy Przegląd Małych Form Teatralnych

Przegląd odbywa się w ramach Kampanii Pola Nadziei 2017/2018 Przyłączając się do kampanii wspieramy ideę bezinteresownej pomocy osobom dotkniętym chorobom nowotworową.  Akcja Pola Nadziei jest okazją do uwrażliwienia i pokazania jak wielką satysfakcję daje człowiekowi pomaganie innym.
Organizator pozostawia dowolność w wyborze tematyki, jednakże wyłączeniu z przeglądu podlega tematyka świąteczna ( jasełka, kolędowanie itp).
Organizator:
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45a w Częstochowie.
Uczestnicy:
Do udziału w Żonkilowym przeglądzie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, oraz szkół średnich.
Konkurs zostanie rozegrany w IV kategoriach wiekowych:

 • I grupa: klasy I – III szkoły podstawowe,

 • II grupa: klasy IV – VIII, klasy II-III gimnazjum

 • III grupa: szkoły średnie,

Forma artystyczna: spektakl, przedstawienie, pantomima.
Termin zgłoszeń: Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018r. na adres: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Strona internetowa: www.hospicjum-czestochowa.pl

III WOJEWÓDZKI KONKURS Z ZAKRESU TECHNIKI
SPRAWNE RĘCE – MĄDRA GŁOWA
PT.  „ŚWIĄTECZNA CHOINKA”

Konkurs obejmuje wykonanie PRZESTRZENNEJ ŚWIĄTECZNEJ CHOINKI.
Praca powinny mieć kształt stożka o wysokości minimalnie 30cm, maksymalnie 80cm (promień podstawy dowolny). Choinka może być wykonana np. na kartonie lub stożku styropianowym. Praca może być ozdobiona dowolnymi materiałami i elementami zdobniczymi np. wstążką, kasztanami, makaronem, szyszkami, sznurkiem itp.
Prace należy przesyłać do placówki organizatora do 4 grudnia 2017r.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Kołłątaja 63
42-506 Będzin
tel.: (032) 267-49-96
e-mail: mzs3@um.bedzin.pl


Jurajska przyroda w obiektywie – II Konkurs Fotograficzny
Organizator: Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody
Na prace czekamy do 31.12.2017 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W

VII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Świąteczna choinka”

 edycja rodzinna

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera

ul. Hubermana 7

42-209 Częstochowa

Justyna Łęska (e- mail: justyna_leska@o2.pl, tel. 507 562 480 )


Monika Krzaczek (e-mail: monkrza@onet.pl )

Agnieszka Jungowska (e-mail: agnieszka_jungowska@op.pl)

Cele konkursu:


 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej, ekspresji twórczej

i kreatywności

 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych

 • Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych


Regulamin konkursu :


1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I – klasy I – III

kategoria II – klasy IV – VII

2. Do udziału w konkursie zapraszamy całe rodziny.

Uczestnicy wraz ze swoimi najbliższymi przygotowują pracę,

wykonaną dowolną techniką przestrzenną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, o wymiarach nieprzekraczających 1 metra.


3. Prace konkursowe opatrzone metryczką (trwale zamocowaną) zawierającą:

 • dane ucznia (imię i nazwisko, wiek / klasa),

 • dane opiekuna (imię i nazwisko, adres e-mail , ew. telefon kontaktowy)

 • dane placówki (nazwa, adres, nr telefonu, adres e-mail)

należy dostarczyć na adres organizatora do dnia 15 grudnia 2017r.


4. Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu.

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:


 • oryginalność, pomysłowość i kreatywność

 • wkład pracy

 • ogólne wrażenie artystyczne.


5. O wynikach konkursu oraz możliwości odbioru nagród i dyplomów opiekunowie laureatów zostaną poinformowani drogą elektroniczną

(na podany w zgłoszeniu adres mailowy) do dnia 22 grudnia 2017 r.

Zostaną one również opublikowane na stronie internetowej szkoły: http://sp24czestochowa.edupage.org (zakładka „KONKURSY”).


6. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.


7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników

i opiekunów w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Organizatorzy:Agnieszka Jungowska, Monika Krzaczek, Justyna Łęska.